Tính năng luyện công

Tab L. Công:

Di chuyển nhân vật đến bãi luyện, nhấn nút + trên cửa sổ auto để thêm toạ độ bãi luyện

Di chuyển đến bãi kế tiếp, nhấn nút + để thêm toạ độ thứ 2. Cứ thế tiếp tục, có thể thêm tối đa 16 toạ độ bãi luyện nếu muốn.

Tìm đánh là bán kính quét để tìm quái, tâm là vị trí nhân vật. Di chuyển là bán kính di chuyển tính từ tâm bãi luyện. Khi nhân vật di chuyển ra ngoài bán kính này, auto sẽ tự di chuyển nhân vật về tâm bãi luyện.

Nếu không có yêu cầu cao hơn, tốt nhất nên để mặc định.

Check chọn điều kiện Về thành khi, hoặc có thể để mặc định như hình trên

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.

Tab Cơ bản:

Check Luyện công, bỏ check Chế độ PvP như hình

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.

Để auto mời tổ đội người khác, cần thiết lập tab Tổ đội:

Tab Tổ đội:

Check Mời tổ đội nếu muốn mời tổ đội người khác

Thêm tên người cần mời vào Danh sách tổ đội hoặc có thể check vào Tổ đội tất cả để mời tất cả mọi người.

Check Vào tổ đội nếu muốn vào tổ đội người khác

Thêm tên đội trưởng vào Danh sách tổ đội, hoặc check Tổ đội tất cả để vào tổ đội bất kỳ.

Phần Theo sau, thêm tên người cần theo sau vào Danh sách theo sau nếu sử dụng tính năng theo sau danh sách.

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.

Để auto tự mua thuốc, bán vật phẩm, cất vật phẩm … khi về thành, ta cần thiết lập tab H. trang (Hành trang)

Tab H. trang (Hành Trang):

Để mua thuốc các bạn check vào Tự mua thuốc, sau đó nhấn nút bên cạnh để thiết lập mua thuốc:

Chọn loại thuốc cần mua, nhập số lượng vào ô bên cạnh, nhấn nút + để thêm vào danh sách.

Nhấn OK khi thiết lập xong.

Các tính năng khác thiết lập tương tự.

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.