Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com

jxsjAuto 1.1.15 (30/09/2021) - Mediafire - Đang cập nhật

  • Cập nhật môn phái Bá Đao

  • Cập nhật môn phái Thiên Cơ Các

jxsjAuto 1.1.14 (25/09/2021) - Mediafire - Tải về

 • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.88

 • Nhiệm vụ chính tuyến cấp 1 - cấp 135

 • Nhiệm vụ phụ tuyến (nhiệm vụ thế giới) cấp 1 - cấp 135

 • Cập nhật serverlist

 • Cần file license của wjxtdAuto Pro để hoạt động

wjxtdAuto Pro 1.1.3.8 (29/09/2021) - Mediafire - Tải về

  • Sửa lỗi không tự vào Tần Lăng

  • Cập nhật môn phái Thiên Cơ Các

  • Kỹ năng 'kêu gọi' của Thiên Cơ Các sẽ xuất hiện ở tab Hỗ trợ -> Tự hỗ trợ

  • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.88