Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


Auto Kiếm Thế 2 (jxsj2Auto) 0.0.1.6 (01/07/2015) - Tải về

  • Kết quả scan http://virusscan.jotti.org/en/scanresult/f4c0dbc78afbe8b97a64d84f22f88ecf14760383
  • Sửa lỗi không hoạt động trong sanbox
  • Sửa lỗi Lục Ngọc Đảo
  • Thêm tính năng Hành Trình Kiếm Hiệp (lặp)
  • Tất cả các tính năng đều cần license để kích hoạt (trừ tính năng Nv Tân thủ)
  • Tính năng TDC H.T.K.H* cần có license đặc biệt để kích hoạt :)

xyjhAuto


Facebook hotro.xyjhauto


wjxtdAuto Pro 1.0.9.4 (18/05/2015) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.45
  • Sửa lỗi không tự động đăng nhập máy chủ Long Kiếm, Quan Xung Kiếm